Korte samenvatting praktische zaken:
Gesprekken blijven mogelijk face to face, met inachtneming van de maatregelen.

- Adres: Soestdijkseweg zuid 123 A / 0642113962 (na 8.30 en voor 22.00)
- Een traject psychologische zorg telt voor het eigen risico, maar alleen in het jaar van starten.Naast het eigen risico zijn er geen kosten. Facturatie vindt plaats na afronding van een traject, dat max een jaar open kan staan.
Als u door uw eigen risico van 2020 heen gaat en een traject overweegt, is het kosteloos wanneer u in dit jaar start.
- wachttijd is gemiddeld 3 weken, wachttijd 2 weken tussen kennismakingsgesprek en vervolg (intake en behandeling; wachttijd is voor iedereen gelijk (niet afhankelijk van de zorgverzekeraar), wachttijdbemiddeling naar collega indien nodig, update:28 september 2020.
- het kennismakingsgesprek is een 0-gesprek, nog geen start van een traject
- op dit moment nog geen vrije dagen gepland
- tijdens periode van maatregelen wordt face to face doorgewerkt. In de praktijk is een wachtkamer en bij wisseling hoeft u elkaar niet tegen te komen. De gesprekken kunnen makkelijk op anderhalve meter (tot 2 1/2 meter) plaatsvinden. Met de coronaperiode wil ik u wel vragen uw eigen thee of koffie te zetten.
- deelname aan netwerk www.1np.nl waarbij deelname in team van psychiater, maatschappelijk werk en psychologen. En Bilts Beraad, netwerk van Biltse psychologen en psychotherapeuten
- achterwacht (bij vakantie, ziekte): mw. J. Verwer, mobiel 06 53602133.
- bij crisissituaties ben ik op zich altijd bereikbaar, avond/nacht/weekend. Behoudens als ik aangeef dat een collega het vanwege ziekte of vakantie overneemt.
- kennismakingsgesprek kosteloos/vrijblijvend, ongeveer drie kwartier.
- U hoeft niet ter plekke te beslissen. Als u traject niet wilt starten: geen kosten / wel starten: verrekening van 30 minuten in het traject.
- doelgroepen: volwassenen, adolescenten, vanaf 9 jaar, ouderen (tot 18 jaar is mogelijk als er binnen 1np nog budget voor de regio over is)
- e-contact mogelijk
- zonder verwijsbrief zijn ook gesprekken mogelijk, op eigen kosten. U heeft daarmee wel meer invloed op de invulling van de gesprekken.

Afspraken in avond of op zaterdag mogelijk
werktijden:
- maandag ochtend/middag/avond mogelijk
- dinsdag ochtend/middag/avond mogelijk
- woensdag ochtend
- donderdag ochtend/middag/avond mogelijk
- vrijdag ochtend/middag/avond mogelijk
- zaterdag in overleg
Het wil niet zeggen dat ik alle dagdelen werk, maar dat in die dagdelen afspraken mogelijk zijn.

Maatwerk

vanuit betrokkenheid en een ge´ntegreerde visie op psyche en vitaliteit

  Vanuit de basis 'psychologie 'zijn in de praktijk diverse gespreksvormen mogelijk: psychologische begeleiding, psychotherapie en coaching. Hoe het ook genoemd wordt, uiteindelijk gaat het om het vertrouwelijke gesprek waarin we aan uw problemen werken, met behulp van interventies vanuit verschillende psychologische en coach richtingen . Het betreft reguliere psychologische stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, emdr, systeemtherapie (bijvoorbeeld partners en gezinnen), psychodynamische therapie, mindfulness, acceptent commitment therapy (ACT), etc. Vanuit een mensmodel waarin ik deze richtingen geintegreerd heb, zetten we in overleg interventies in, toegepast op de problemen die u inbrengt.

  Uitgangspunt in m'n praktijk is de client en zijn/haar hulpvraag. Belangrijk vind ik dat u vanuit uw autonomie beslist wat u wel en niet in de gesprekken wilt inbrengen. U kan altijd uw grenzen aangeven. Wat u inbrengt, daar gaan we mee aan de slag. Een grens is wel dat als er sprake is van psychotische en/of acute suicidale aspecten, ik waarschijnlijk actie zal moeten ondernemen. Bijvoorbeeld richting huisarts en/of crisisdienst.

  U kunt terecht voor trajecten basis ggz en specialistische ggz (dit was tot vorig jaar het onderscheid in eerste en tweede lijns psychologische zorg). Een specialistisch traject verloopt onder de vlag van 1np.nl. Voor vergoeding is in beide gevallen een gerichte verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Indien u zelf de kosten voor de gesprekken betaald, is een verwijsbrief niet nodig. Coaching wordt door de verzekeraar niet vergoed, mogelijk wel door uw werkgever.

 • Zogenaamde e-health:
 • Naast face-to-face gesprekken is ook ondersteuning mogelijk per telefoon, email en/of skype.
 • Wachttijd:
 • De wachttijd bedraagt momenteel ongeveer 2-3 weken. Nieuwe aanmeldingen zijn alleen nog mogelijk in De Bilt. Per 1 september 2013 is het adres Van der Duijnstraat 5 vervallen. Dit wordt helaas nog wel in google vermeld. De wachttijd voor verschillende doelgroepen of hulpvragen is gelijk.


  Een traject psychologische zorg wordt tegenwoordig niet als losse sessies maar als 1 traject gedeclareerd. Dit betekent dat er pas aan het einde van het traject, dat maximaal een jaar kan open staan, naar het eigen risico gekeken wordt.Hierbij geldt alleen het eigen risico in het jaar van starten. Psychologische zorg valt onder de basis verzekering. U heeft geen aanvullende verzekering hiervoor nodig. Dit geldt zowel voor de basis GGZ als voor de specialistische GGZ.
  Nieuwe aanmeldingen SGGZ mogelijk
 • Doelgroepen:
 • De praktijk is gericht op begeleiding vanaf 9 jaar: jeugdigen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

 • Spoed:
 • Indien u vanwege uw situatie met spoed een afspraak nodig heeft, is dit ook mogelijk, eventueel zonder verwijsbrief (onder voorwaarde van contante betaling).

 • Huisbezoeken:
 • Huisbezoeken zijn op dit moment niet mogelijk voor nieuwe trajecten

 • Vergoeding
 • In de praktijk is het mogelijk om de vergoeding via de basis GGZ en via de specialistische GGZ te laten verlopen. Zie hiervoor 'Kosten en vergoeding'
  Wat betreft de specialistische GGZ is deze praktijk aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Voor verwijzing naar een professional aangesloten bij 1nP is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie over 1nP kunt u lezen op de website www.1nP.nl. De behandeling via 1nP wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Let wel op uw eigen risico. De eigen bijdrage is vanaf 2013 komen te vervallen.
  Er zijn in verband met vragen vanuit sommige zorgverzekeraars twee praktijkruimten
  - Soestdijkseweg zuid 123 betreft een praktijk waaraan de instellingscode van 1np wordt gekoppeld.
  - Soestdijkseweg zuid 123 A een praktijk waar m'n eigen instellingscode aan verbonden is.

Psychologie: Problemen en klachten

 • Relatieproblemen
  Deze gesprekken duren in principe anderhalf uur.

 • Angstklachten
  • hyperventilatie
  • paniekaanvallen
  • sociale fobie
  • hypochondrie (ziekte-angst)
  • fobieen (behalve specifieke als spin-fobie, bloed-fobie e.d.)

 • Depressieve klachten

 • Rouw

 • Verslavingsproblemen

 • Traumatische ervaringen

 • Stressklachten / Overspanning / burn-out

 • Identiteitsproblematiek

Biografiek: Vragen, keuzemomenten en dilemma's

 • Begeleiding bij keuzevraagstukken of dilemma's op diverse levensterreinen:
  • 1. Wat wil ik op een of meerdere terreinen?
  • 2. Hoe geef ik het vervolgens vorm?

  In de gesprekken kunnen 1 en 2 aan de orde komen, of alleen 1 of alleen 2, afhankelijk van uw behoefte.

 • Uw vraag kan liggen op de volgende terreinen:
  • Loopbaanvragen
  • Verhouding tot ouders / familie
  • Vragen rondom religie of spiritualiteit
  • Stervensbegeleiding
  • Verhouding van de diverse levensterreinen: > bijvoorbeeld: hoe vind ik een betere balans tussen werk en prive?
  • Voor adolescenten: hoe ga ik de diverse levensgebieden in m'n leven zelf vorm geven?

Aanpak

Enkele kenmerken:

M'n aanpak komt er in grote lijnen op neer dat u voor een groot deel invloed heeft op de wijze waarop een traject verloopt. De gesprekken hebben een sfeer van coaching. Van mijn kant reik ik u een kader aan waarbinnen we samen tot een beeld komen van wat er op dit moment speelt. In dit kader komen inzichten vanuit diverse psychologische richtingen samen. Belangrijk vind ik dat we samen tot dat beeld komen van wat er speelt. We blijven op niveau van fenomenen, ik zal niet snel tot een etiket overgaan. Soms moet het wel vanwege de vergoedingsstructuur (verzekering, bedrijfsarts). We kijken er samen naar.

Puntsgewijs:
 • Niet-oordelende aanpak

 • Intake kan met of zonder vragenlijsten, spreken we door in overleg

 • Het aantal sessies is geen vast gegeven. U kunt ten alle tijden aangeven dat u wilt stoppen of onderbreken.

 • Er is geen vaste vorm in de frequentie van de gesprekken. U kunt kiezen voor eens per week, of om de 2 of 3 weken. Ook voor af en toe eens een gesprek.

 • Duur van de gesprekken: Binnen de basisverzekering en aanvullende duren de gesprekken doorgaans een uur. Het loopt echter vaak uit naar een uur. Binnen de dbc structuur zoals die bij 1np wordt gehanteerd, plan ik meestal gesprekken in van anderhalf uur (en eerder dan om de 2 weken). Dit betekent dat we met meer rust kunnen werken. Mensen die zelf betalen kunnen de gewenste sessie duur zelf aangeven. De prijs is per uur bij 'kosten' aangegeven.

 • Wat aanpak betreft: afhankelijk van wat nodig is en waar uw wens ligt kan bijvoorbeeld een meer gedragsmatige of een meer inzichtgevende aanpak gevolgd worden. Het kader heeft een aantal basiselementen: denken, gevoel, wil, handelen, waarnemen. Bij de een ligt het aangrijpingspunt in de gedachten (een meer cognitieve benadering), bij een ander in het leren stilstaan bij gevoel, en voor een volgende meer greep krijgen op eigen gedrag (bijvoorbeeld bij verslaving), enzovoort. Ook is het mogelijk dat er een verschuiving in het traject plaatsvindt.

 • We kunnen met of zonder opdrachten voor thuis werken. Opdrachten zie ik slechts als een uitnodiging voor u om mee aan de slag te kunnen. Het moet niet. Het traject blijft in uw handen. Het is ook prima wanneer u eens in de zoveel tijd een keer wat zaken in vertrouwelijke sfeer wilt doorspreken.

 • Insteek is vooral het in kaart brengen van wat er nu speelt, eventueel met enkele lijnen naar het verleden, maar vervolgens naar de doelen die u wilt bereiken. We gaan niet in het verleden graven naar mogelijke problemen of mogelijke oorzaken. Bij gebeurtenissen waarvan u aangeeft dat u deze wilt verwerken, zullen we wel naar het verleden gaan, met vooral een verbinding met nu. Hoe speelt het op dit moment nog voor u?
Relatiegesprekken

Relatiegesprekken starten met een gesprek met beide partners. We brengen in kaart waar ieder in de relatie tegenaan loopt. In eerste instantie proberen we de impasse in de relatie via gedragsmatige aanpak te doorbreken. Gedragsmatig in de zin van concrete stappen die we afspreken. Wanneer na een aantal sessies blijkt dat dit niet voldoende is, zullen we een laagje dieper gaan om te zien wat in 1 of beide partners speelt, dat een veranderingsproces tegenhoudt.

Loopbaancoaching

Afhankelijk van uw wens kunt u kiezen voor een aantal loopbaangesprekken of voor een gefaseerd traject met diverse werkvormen. Er zijn meerdere aanleidingen/instapmomenten mogelijk:

 • u wordt min of meer gedwongen tot bezinning op uw loopbaan vanwege dreigend ontslag
 • u wilt vanuit uzelf fundamenteel uitzoeken wat u in uw werkend leven bereiken wilt.

Het traject is verdeeld in 3 fasen:

 • a. verdiepingsfase, met aandacht voor: levensloop en loopbaan tot nu toe, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, visie en missie, wensen t.a.v. arbeid. De fase wordt afgesloten met een persoonsprofiel en een werkprofiel.
 • b. trainingsfase, waarin aandacht is voor de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.
 • c. arbeidsmarktbenadering, met aandacht voor: cv, zoeken van vacatures, schrijven van een sollicitatiebrief, netwerken, telefonische orientatie op een vacature, het voeren van een sollicitatiegesprek.

U kunt kiezen om alle drie de fasen te doorlopen of er 1 of 2 uit te nemen.

Overleg

De aanpak vindt plaats in overleg. Ik kan u adviezen geven, maar u bent degene die het roer in eigen hand houdt. Zelfsturing is tegenwoordig een populaire term, zeker in coaching. Het doel waar we naar toe willen: zelfsturing, greep op eigen leven, kunnen we alleen bereiken wanneer u dit al in het traject (steeds meer) ter hand neemt.

Cursussen

Cursus Assertiviteit
Start op dinsdag 15 oktober 18.30-20.00. Soestdijkseweg zuid 123.
Data 22, 29 oktober, 12, 19, 26 november, 10 december.
Aantal deelnemers: 6-8.
Informatie per email: korevaar.praktijk@gmail.com

Achtergrond

Paula Korevaar (1958)

 • GZ-psycholoog

 • Kamer van Koophandel: 30177920

 • BIG-registratienummer: 29909380025


  Aanvullende cursussen:

  - EMDR basiscursus
  - Cognitieve gedragstherapie basiscursus
  - Werkstress en burnout
  - Gecompliceerde rouw
  - Loopbaancoaching (de Waard)
  - Biografisch consulent
  - Systeemtherapeut i.o.
 • Kosten en vergoeding


  Vergoeding is mogelijk via de generalistische en de specialistische ggz. Voor beide is een gerichte verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
  LET OP: uw eigen risico wordt aangesproken in het jaar van starten. Mocht u reeds door uw eigen risico heen zijn, dan zijn er geen kosten meer verbonden aan de psychologische zorg. Indien een traject in bijvoorbeeld 2019 start en doorloopt in 2020, dan geldt er 1 keer eigen risico. Tegenwoordig wordt niet meer gedeclareerd op basis van losse sessies, maar op basis van een traject waarbinnen directe minuten (sessietijd) en indirecte minuten (administratietijd ed) bij elkaar geteld worden.

  Zonder verwijsbrief zijn ook gesprekken mogelijk. Verderop vindt u het tarief.
  Generalistische GGZ
  Sommige zorgverzekeraars werken tegenwoordig met omzetplafonds. Dit kan betekenen dat aan het einde van een jaar er geen vergoeding meer mogelijk is voor de labels die onder een groep vallen, bijvoorbeeld de Achmea groep, de Multizorg groep, etc. Wanneer u bij uw zorgverzekeraar aangeeft dat u graag bij een bepaalde psycholoog de behandeling wilt, kan het wel eens voorkomen dat ze individueel de vergoeding toch toezeggen. Het is wel per verzekeraar verschillend.

  Voor 2020 zijn er contracten met

  - Multizorg groep: Zorg en Zekerheid 7085, ONVZ-PNO 3331, ONVZ-VvAA 0408, ONVZ 0441, Eno-Salland 7032, Eno-Hollandzorg 7032, Eno-zorgdirect 7032.
  - Caresq groep, 3353: Promovendum, National Academic, Besured, Atlas Aevitae
  - Menzis: 3332 en Anderzorg 3333
  - Achmea/ Zilveren Kruis groep, inclusief de Frieslandse
  - DSW, In Twente, Stad Holland


  Voor CZ-groep en de VGZ-groep is er komend jaar geen eigen contract.
  De vergoeding voor de CZ-groep, CZ/Ohra/DeltaLloyd, loopt via 1np. Het zowel werken bij 1np en op eigen contract is bij deze verzekeraar niet mogelijk. Daarbij vindt naast het eigen risico wel volledige vergoeding plaats.
  Bij VGZ zal, afhankelijk van de polis een vergoeding gegeven worden die lager kan zijn dan 100%. Ik heb besloten dat wanneer er bijvoorbeeld 75% vergoed wordt, alleen deze in rekening te brengen. U hoeft slechts datgene te betalen dat vergoed wordt.

  Specialistische GGZ
  De vergoeding voor de specialistische ggz verloopt via de ggz-organisatie 1np, waar ik bij aangesloten ben. Website-adres: www.1np.nl. Dit geldt voor alle verzekeringen.
  Particulieren

  • kennismakingsgesprek 45 minuten: kosteloos.
  • gesprek van 45 minuten € 80,00. Toeslag na 18.00: 15 euro.
  • relatiegesprek van anderhalf uur kost € 130,00. Toeslag na 18.00: 15 euro. Deze bedragen gelden voor niet vergoede zorg. Bij vergoeding wordt een totaaltraject bij de zorgverzekeraar gefactureerd.

  Bedrijven

  • kennismakingsgesprek 45 minuten € 90,00
  • gesprek van 45 minuten € 90,00

  Het is mogelijk de psychologische zorg in een traject vorm te geven, waarbij overleg met leidinggevende mogelijk is (bij start/tussentijds en bij beëindiging). Hiervoor wordt in onderling overleg een speciale trajectprijs opgesteld, afgestemd op de behoefte van de organisatie.

  Contact

  Soestdijkseweg Zuid 123 A
  3721 AA Bilthoven
  NB: Google Maps geeft Van der Duijnstraat 5 in Utrecht ook aan. Dit praktijkadres is echter vervallen
  T:   030-7526988
  M:   06-42113962 Een app of sms sturen kan ook (na 8.30 en voor 22.00) tijdelijk: 8 februari: mobiel in water -- app tijdelijk niet bereikbaar, wel via een sms.
  E: korevaar.praktijk@gmail.com en p.korevaar@extenzo.nu . De laatste tijd gaat het regelmatig mis met de gmail, zowel wat verzenden als ontvangen betreft. het emailadres p.korevaar@extenzo.nu gaat via een beveiligde verbinding.


  Aanmelding

  Bereikbaarheid is niet meer volgens vaste tijden geregeld. Een app sturen met de vraag om een kennismakingsgesprek is ook mogelijk.

  Intake en vervolggesprekken zijn ook in de avonduren en op zaterdagochtend mogelijk.

  Plaats

  Praktijkadres: Soestdijkseweg zuid 123 A, 3721 AA te Bilthoven. Praktijk is in bijgebouw. Hier is altijd voldoende parkeergelegenheid. Geen betaald parkeren.

  Openbaar vervoer
  - lijn 77 naar Bilthoven, uitstappen halte Doctor Letteplein. Groenekanseweg richting Soestdijkseweg, bij rotonde linksaf. Totaal ongeveer 12 minuten lopen.
  - lijn 72 (nieuw) Halte RIVM. Dan is het nog 2 minuten lopen.

  Wachtruimte

  Er is een wachtruimte aanwezig. U kunt 5 minuten voor aanvang aanbellen. De praktijkruimte wordt niet gedeeld met anderen. Dit betekent dat het niet voorkomt dat u met anderen in de wachtruimte zit.

  Duur en frequentie van de gesprekken

  De duur van de gesprekken is afhankelijk van de wijze van vergoeding. Gesprekken vergoed vanuit de 1e lijn duren drie kwartier, gesprekken vergoed vanuit de 2e lijn kunnen 1 uur, anderhalf uur of ook 2 uur duren. Dit wordt samen bepaald. Evenals de frequentie: om de week, om de 2 weken, eens in de maand of wisselend al naar gelang uw behoefte/noodzaak. Ook is het mogelijk om zo af en toe een gesprek aan te vragen.

  Geheimhouding

  Het spreekt vanzelf dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. Slechts na uw toestemming wordt informatie naar derden uitgewisseld. De inhoud van deze informatie wordt eerst met u doorgenomen. De geheimhouding gaat zover dat ik nooit iets dat al gebeurt is, naar welke persoon of instantie ook mag doorgeven. Als u bijvoorbeeld een delict gepleegd heeft, mag ik dit ook niet naar buiten brengen. Alleen als er op dit moment acuut gevaar dreigt voor een of meer personen mag en moet ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. De zogenaamde 'waarheidsvinding' over dingen die al gebeurt zijn, dwingt mij niet m'n geheimhouding te doorbreken.

  Dossier

  Ik ben verplicht een dossier bij te houden en dit in principe 15 jaar te bewaren. U kunt eventueel na beëindiging van de gesprekken een schriftelijk verzoek tot vernietiging indienen. Dan zal uw dossier vernietigd worden. Ik mag uw dossier echter nooit aan u meegeven. U kunt het wel inzien en eventueel een copie opvragen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, conform de regels van het NIP.

  Afzeggen

  Afzeggen kan tot 24 uur van te voren, anders wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Graag afbellen zodra u weet dat u de afspraak niet door kan laten gaan. Afbellen in het weekend kan ook. U kunt dan inspreken op de voice-mail. Indien u (in geval van overmacht) binnen 24 uur van te voren afbelt, graag tweemaal inspreken: op mobiel en op het vaste nummer.
  U kunt ook per mail afzeggen, tot 48 uur van te voren.


  Neem contact op met Korevaar Coaching

  Contactformulier werkt niet

  Om onduidelijke redenen werkt dit contactformulier op dit moment niet. De tekst die er normaal staat heb ik wel laten staan. Het beste is om vanuit uw eigen emailprogramma een email te sturen naar korevaar.praktijk@gmail.com.

  Uw bericht werd succesvol verzonden. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Bedankt voor uw aanmelding.